Skip to main content

Scopuri și misiuni

Scopurile Asociaţiei:

3.1.1. Formarea la membrii Asociaţiei şi la toţi cetăţenii Republicii Moldova a unei atitudini corecte în vederea respectării securităţii rutiere;

3.1.2. Contribuirea la reducerea accidentelor şi diminuarea numărului de victime în accidentele rutiere în rândul tuturor categoriilor de participanţi la trafic.

3.1.3. Consolidarea eforturilor cetăţenilor în vederea soluţionării problemelor de utilizare în siguranţă, întreţinere şi exploatare a mijloacelor de transport;

3.1.4. Protejarea drepturilor, satisfacerea altor necesităţi şi interese legitime ale membrilor Asociaţiei.

Obiectivele Asociaţiei:

3.2.1. Desfăşurarea acţiunilor în masă în vederea prevenirii accidentelor rutiere, protecţiei mediului, promovării scopurilor şi sarcinilor Asociaţiei.

3.2.2. Atragerea cetăţenilor în rîndurile membrilor Asociaţiei şi apărarea drepturilor social-economice şi intereselor legitime ale acestora.

3.2.3. Contribuirea la satisfacerea necesităţilor membrilor Asociaţiei şi a altor proprietari de vehicule privind achiziţionarea, depozitarea, amplasarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi utilizarea mijloacelor de transport.

3.2.4. Monitorizarea accidentelor rutiere, studierea problemelor de automobilizare rapidă a vieţii moderne, a cauzelor accidentelor şi întreprinderea măsurilor de depăşire ale acestora.

3.2.5. Desfăşurarea activităţilor de sporire a influenţei Asociaţiei asupra formării concepţiei naţionale de siguranţă rutieră şi asupra îmbunătăţirii calităţii educaţiei în domeniul siguranţei rutiere.

3.2.6. Participarea la elaborarea şi aplicarea programelor naţionale, internaţionale şi programelor complexe care vizează îmbunătăţirea managementului traficului rutier, întreţinerea mijloacelor de transport şi formarea conducătorilor auto.

3.2.7. Stabilirea şi menţinerea contactelor internaţionale, aderarea la organizaţiile internaţionale, încheierea contractelor şi acordurilor privind cooperarea cu asociaţiile obşteşti din străinătate.

3.2.8. Contribuirea la elaborarea şi implementarea noilor principii economice privind utilizarea în condiţii de siguranţă, întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de transport.

3.2.9. Acordarea asistenţei caritabile persoanelor cu necesităţi speciale şi victimelor accidentelor rutiere, precum şi altor categorii care nesecită ajutor.

3.2.10. Contribuirea la educarea tinerei generaţii în domeniul siguranţei rutiere.

3.2.11. Studierea experienţei internaţionale în vederea adaptării şi punerii în aplicare a abordării progresive de instruire şi educaţie a tuturor participanţilor la trafic – conducătorilor de vehicule, pietoni, biciclişti şi altora.

3.2.12. Reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor Asociaţiei în organele de stat şi jurisdicţionale.

Metodele de realizare a scopurilor şi obiectivelor:

3.3.1. Participarea permanentă a Asociaţiei în activitatea comitetelor, consiliilor şi altor forumuri locale, naţionale şi internaţionale în domeniul siguranţei rutiere.

3.3.2. Organizarea în comun cu organele administraţiei publice şi asociaţiile obşteşti a întrunirilor, dezbaterilor, seminarelor, lecţiilor, conferinţelor ştiinţifice în domeniile de activitate ale Asociaţiei.

3.3.3. Desfăşurarea activităţii cu populaţia, în special cu generaţia tânără, în vederea prevenirii traumatismului rutier, organizarea şi desfăşurarea de lecţii, expoziţii, curse de automobile, concursuri între copii şi concursuri de creaţie tehnică etc., evoluări demonstrative, acţiuni sportive şi alte evenimente culturale în vederea promovării siguranţei circulaţiei rutiere.

3.3.4. Înfiinţarea şcolilor auto, crearea şi echiparea birourilor, sălilor de studii, ungheraşelor, altor materiale şi obiecte în vederea promovării siguranţei rutiere, precum şi crearea de ateliere pentru fabricarea de standuri, postere, simulatoare auto, materialelor intuitive şi altor mijloace tehnice moderne, cu realizarea ulterioară a acestora.

3.3.5. Organizarea instruirii, recalificării şi formării profesionale pentru conducătorii auto, reprezentanţii altor profesii şi ocupaţii legate de transport, precum şi pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor statutare, prestarea de servicii educaţionale, neinterzise de legislaţia Republicii Moldova în alte domenii.

3.3.6. Construirea şi gestionarea de şcoli auto, centre de formare, terenuri de instruire, garaje, spălătorii auto, parcări auto, complexe locative şi social- comerciale cu parkinguri, campinguri, tabere de vacanţă, magazine şi depozite en-gros, pieţe, puncte de diagnosticare şi consultanţă tehnică, ateliere de deservire tehnică, staţii de alimentare şi altor obiective necesare satisfacerii necesităţilor membrilor Asociaţiei şi atingerii scopurilor si obiectivelor statutare.

3.3.7. Contribuirea la asigurarea conducătorilor auto şi autovechiculelor lor de răspundere civilă, constituirea companiilor de asigurare a conducătorilor auto, pasagerilor, mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor tipuri de asigurări, precum şi stabilirea de relaţii internaţionale în domeniul asigurărilor.

3.3.8. Promovarea turismului naţional şi internaţional şi a activităţii turistice, organizarea închirierii mijloacelor de transport, a inventarului şi echipamentului auto şi turistic.

3.3.9. Consolidarea conducătorilor auto, amatorilor de turism auto, de creativitate tehnică şi a cetăţenilor fără vehicule în cluburi pe interese, acordarea asistenţei tehnice şi medicale, organizarea centrelor de alimentare publică.

3.3.10. Prestarea serviciilor de expediere şi transport, oferirea asistenţei în obţinerea actelor de tranzit internaţional, efectuarea transportării naţionale şi internaţionale de mărfuri şi de călători, importarea şi comercializarea de autovehicule, motociclete, piese de schimb, inventar şi altele.

3.3.11. Crearea unei baze financiare şi logistice pentru realizarea scopurilor statutare.

3.3.12. Facilitarea creării locurilor de muncă pentru membrii Asociaţiei.

3.3.13. Acordarea asistenţei şi consilierii în vederea apărării drepturilor şi intereselor membrilor Asociaţiei.

3.3.14. Editarea publicaţiilor de informare, ghidurilor, broşurilor şi posterelor privind siguranţa rutieră, auto-moto-sportul şi turismul auto.

3.3.15. Desfăşurarea altor activităţi, neinterzise de lege, în condiţiile obţinerii autorizărilor necesare.

3.4. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul să:

3.4.1. reprezinte interesele Asociaţiei în relațiile cu autorităţile publice şi alte organizaţii;

3.4.2. asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

3.4.3. înainteze diverse iniţiative în domeniile activităţii sale;

3.4.4. menţină contacte directe internaţionale, să încheie acorduri şi contracte, să se afilieze în calitate de membru la asociaţii şi organizaţii internaţionale;

3.4.5 fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;

3.4.6. desfășoare activitate editorială şi de publicitate;

3.4.7. difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

3.4.8. obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfășurarea activităţii statutare;

3.4.9. încheie contracte din nume propriu;

3.4.10. procure din nume propriu şi să realizeze drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale;

3.4.11. participe la concursuri naţionale si internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale si dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obtinerii de granturi şi burse de la alte ţari, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

3.4.12. încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, precum şi de prestare de servicii, de cumpărare şi vînzare de bunuri în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

3.4.13. creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoana juridică;

3.4.14. procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăsurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

3.4.15. posede bunuri mobile şi imobile, necesare pentru realizarea efecientă a activităţii Asociaţiei (imobile proprii, centre de siguranţă rutieră, parcări auto, parkinguri, staţii de deservire auto, terenuri de instruire, mijloace de transport, echipament, inventar, kempinguri, bunuri cu destinaţie culturală, educativă, sportivă şi de agrement, fond locativ, mijloace băneşti, acţiuni şi alte titluri de valoare, altе proprietăţi) şi să le gestioneze, în conformitate cu legislaţia RM;

3.4.16. desfăşoare activitate economică;

3.4.17. exercită alte atribuţii, care nu contravin Codului civil, legislaţiei RM, precum şi prevederilor prezentului statut.

3.5. În caz de încălcare a drepturilor şi intereselor sale Asociaţia este în drept de a se adresa în instanţele de judecată de nivel naţional şi internaţional în vederea apărării drepturilor.