DE LA CONGRES LA CONGRES

Asociația Obștească Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova, membru al Asociației Europene a școlilor Auto la 48 de ani.

Transportul auto a luat naștere în țara noastră cu mai bine de 100 de ani în urmă. Din documentele istorice ne este bine cunoscut faptul, că primul conducător auto în  Basarabia a fost Mihailov Nikolai Hristofor, care în 1910 a apărut, pentru prima dată, la volanul unui autovehicul de marca ,,Berlie“, fiind procurat  de către cel mai mare proprietar de terenuri basarabean Synadino. Automobilul a parcurs drumul de la  Odessa la Chișinău. Până în anul 1926, transportul de pasageri în Republica Moldova se efectua prin două direcții principale: Chișinău – Orhei și Chișinău – Hâncești. În acest scop, se utilizau 3 camioane pentru transportarea încărcăturilor al  companiei americane ,,Uait “, reutilate pentru transportul de persoane. La începutul anilor 30 a secolului trecut au fost construite mai multe drumuri de piatră  si  organizat transportul de pasageri pe rutele:  Bălți – Orhei, Soroca – Florești, Chișinău – Călărași, Cahul – Vulcănești, Bucovăț – Nisporeni, Hâncești – Leușeni, Bolgrad – Ismail și altele. La Chișinău, la acel moment, existau mai multe garaje private, cu un număr total de douăzeci de automobile de diferite mărci precum și mijloace de transport ale unor comercianți. În plus, pe străzile din oraș circulau 35 de tramvaie cu motor și 15 remorci la ele.  Aceasta a fost situația până în anul 1940.

După eliberarea teritoriului Moldovei de trupele naziste, în august 1944, Comisariatul Transportului și-a reluat activitatea sa, fiind create 7 Direcții  județene în cele mai mari orașe ale republicii. Numărul total al automobilelor a atins cifra  de 450. Se prevedea transportarea unui volum considerabil de mărfuri pentru restabilirea și dezvoltarea economică a republicii. La finele anului 1945, la Chișinău a fost înființat Colegiul de transport auto pentru instruirea specialiștilor în domeniu. În orașul Tiraspol, în 1946 a fost deschisă prima școală auto care pregătea anual peste 300 de șoferi profesioniști. În acelaș an, în capitală s-a deschis prima uzină de reparație auto și un atelier pentru restaurarea anvelopelor. În luna mai 1955, Direcția de Transport Auto a Soyuzagrotrans a fost desființată  și creat Ministerul Transportului Auto și Drumurilor din RSSM. De-a lungul anilor, a sporit  de sute de ori volumul mărfurilor transportate. De exemplu, în anul 1950 au fost transportate 8,2 milioane de tone de mărfuri, iar în 1969 – 158.5 milioane  tone.

De rînd cu transportul de mărfuri și cel de pasageri, au apărut zeci de mii de mijloace de transport proprietate personală a cetățenilor, datorită sporirii bunăstării populației țării. Acest fapt a încurajat conducerea republicii să adopte Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.272 din 03 septembrie 1973  “Cu privire la crearea Asociației Benevole a Conducătorilor Automoto din RSSM”.  În luna decembrie a aceluiaș în Congresul de constituire, a  aprobat Statutul organizației, a ales organele de conducere, fiind stabilite sarcinile și scopurile Asociației. Așa a pornit  mersul istoric al  Asociației “Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”.

Crearea Asociației a fost cauzată de o necesitate obiectivă, sporirea numărului de vehicule, prezente în utilizarea personală a cetățenilor republicii. A apărut necesitatea consolidării deținătorilor de autovehicule și motociclete întru soluționarea problemelor legate de exploatarea mijloacelor de transport, asigurarea securității traficului rutier, întreținerea tehnică  a mijloacelor de transport, repararea, păstrarea lor și, în contiunuare, instruirea conducătorilor auto. Pe lîngă toate acestea a apărut și problema apărării drepturilor deținătorilor mijloacelor de transport.

Realizarea acestor sarcini  a început cu data de 25 decembrie 1973, când la Chișinău a avut loc Congresul de constituire al Societății „Avtomotolyubiteli RSSM.“

Congresul a adoptat Statutul, a ales organele de conducere, a trasat obiectivele de bază  ale Asociației, cum ar fi: consolidarea automotobiliștilor care locuiesc în republică, sporirea nivelului de instruire a conducătorilor auto, studierea regulilor de circulație, dezvoltarea autoturismului și alte servicii.

Activitatea organizatorică și practică la crearea Asociației a fost condusă de către Sidorin Gheorghe Gavril, care a și fost ales la Adunarea de constituire, președinte al Societății „Avtomotolyubiteli RSSM.“  În această funcție dl Sidorin Gheorghe Gavril a muncit  timp de 10 ani, realizând  multe obiective frumoase ce țin de  dezvoltarea și consolidarea Asociației, sporirea credibilității din partea cetățenilor Republicii Moldova. În acea perioadă au fost stabilite relații de prietenie cu Asociațiile similare din republicile  URSS.

Al doilea Congres al Asociației „Avtomotolyubiteli RSSM“, a avut loc în iunie 1979. La congress au fost aprobate rezultatele, obținute la realizarea hotărîrilor Congresului de constituire. Au fost adoptate noi obiective ale Asociației pentru următoarea etapă. Delegații au ales organele de conducere ale Asociației, au aprobat candidatura dlui Sidorin Gh.G. la funcția de președinte al Asociației.

La 27 iulie 1984 a avut loc Congresul III al Asociației “Avtomotolyubiteli RSSM”, în cadrul căruia președinte al Asociației a fost ales dl Nijnik Ivan Serghei. Datorită calităților sale de bun organizator și profesionist în domeniu, demonstrînd o încredere deplină față de angajați, depășind unele situații de criză a reușit să mențină pozițiile Asociației, iar în unele situații chiar și să le dezvolte.

În atmosfera unor evoluții politice și sociale din țară, a reușit să promoveze cu insistență vectorul  organizației noastre, iar în unele domenii, a reușit și consolidarea lor. În acea perioadă, activitatea Asociației era pereclitată de încercările de a fi destrămată și de a-și pierde existența.

La 23 decembrie 1989, Congresul IV al Uniunii “Avtomotolyubiteli RSSM”,  a rezumat activitatea de 5 ani a Asociației 1984-1989.

La 19 decembrie 1992, pe ordinea de zi a I Conferințe a Asociației “Avtomotovoditelei RM” au fost înaintate și aprobate unele modificări la Statutul Asociației, care la 15 ianuarie 1993 au fost prezentate Ministerului Justiției pentru înregistrare.

La acel moment din componența Uniunii Conducătorilor Auto făceau parte:

 • Consilii raionale pe bază de autogestiune – 14
 • Consilii raionale la evidența contabilă  a   Consiliului Central – 6
 • Școli auto – 2

Cursuri pentru instruirea conducătorilor auto și a  motocicliștilor.

-ateliere pentru reparație și stații pentru deservirea tehnică a mijloacelor de transport în mun. Chișinău -8

In perioada anilor 1989 -1994 au fost instruiți conducători auto:

 • categoria “A” -7315 persoane
 • categoria “B” – 25285 persoane

Asociația deținea 61 de automobile de instruire  și 83 de motociclete.

Numărul stabilit de angajați pentru perioada dată s-a ridicat la 395 persoane.

Din anul 1995 a început desfășurarea concursurilor, organizate în rândul copiilor privind cunoașterea regulilor de circulație. Acestui domeniu de activitate i-a fost acordată o atenție deosebită. Ofițerii poliției rutiere, colaboratorii Uniunii se ocupau de elaborarea programelor și planurilor de organizare a măsurilor pentru copii în mun. Chișinău și în raioanele republicii. Cheltuielile pentru organizarea concursurilor erau suportate de către Asociație.

La 17 mai 1996, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la organizațiile obștești. În baza acestei legi a fost  modificat Statutul Asociației obștești “Avtomotovoditelei RM”, înregistrat apoi la  Ministerul Justiției.

În 1998 în orașul Volgograd (Federația Rusă),a avut loc Conferința științifico-practică cu participarea președinților organizațiilor non-guvernamentale, care efectuau  instruirea conducătorilor auto și șefilor  departamentelor poliției rutiere. La lucrările Conferinței au participat Președintele Asociației obștești “Avtomotovoditelei RM”, dl Nijnic I.S. și șeful  Departamentului Poliției Rutiere a MAI al RM, dl Filip V.I.

La 24 decembrie 1999 a avut loc a III-a Conferință a Asociației obștești “Avtomotovoditelei RM”.

 

La  28 ianuarie 2003,  Plenara  Consiliului Central al Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova a propus candidatura domnului Balla Vladimir Ignat la funcția de Președinte al Uniunii Conducătorilor Auto. Propunerea data a fost acceptată. La următoarea Conferință,  care a avut loc în luna decembrie a anului 2004 dl Balla V.I. a fost confirmat în funcția de Președinte al UCA din RM.

Asociația a devenit membru al Consiliului Național pentru securitatea circulației rutiere pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în cadrul programului pe termen lung 2003-2009. În această perioadă Asociația reunește 24 de Consilii raionale și municipale.

Din 2004 activitatea UCA RM capătă un caracter mobilizator în conformitate cu prevederile Statutului Asociației și conceptul de dezvoltare socială a RM. În această perioadă au avut loc mai multe acțiuni organizatorice și practice importante, cum ar fi: crearea Centrelor pentru siguranța rutieră în mun. Chișinău, în filialele raionale ale Asociației. În comun acord cu Inspectoratul Național de Patrulare al MAI participă activ la organizarea unor acțiuni, care au ca scop asigurarea securității la trafic, desfășurate  sub egida organizațiilor internaționale, autorităților centrale și raionale din Republica Moldova. Asociația respectă cu promptitudine și pe deplin  cerințele Programului Consiliului Național pentru Siguranța Rutieră din cadrul Guvernului Republicii Moldova.

În luna noiembrie 2006, în capital Bulgariei, orașul Sofia a avut loc întrunirea membrilor Asociației Europene a Școlilor Auto, la care Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova a fost admisă în rîndurile membrilor acestei organizații internaționale, care a făcut posibil accesul membrilor Uniunii la experiența țărilor europene în domeniul siguranței rutiere, pregătirii conducătorilor auto și protecția drepturilor lor.  Delegația Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova  participă în mod regulat la reuniunile Asociației Europene a Școlilor Auto pentru a discuta problemele ce țin de de elaborarea  politicilor în domeniul traficului rutier, pefecționarea legislației privind siguranța rutieră, schimbul de experiență cu privire la programele existente pentru a îmbunătățirea siguranței rutiere.

În ultima perioadă, ritmul modernizării condițiilor de pregătire pentru formarea conducătorilor auto a crescut incomensurabil – parcul auto, dotarea tehnică a procesului educațional investindu-se resurse considerabile. S-a îmbunătățit pregătirea teoretică a profesorilor și a instructorilor în conducere auto.

Aceasta a făcut posibil ca în 16 școli auto să fie deschise cursuri  de  categorii noi pentru conducătorii auto. Uniunea Conducătorilor Auto dispune de autorizațiile necesare pentru activitățile privind pregătirea conducătorilor de vehicule de toate categoriile.

Membrii Uniunii  Conducătorilor Auto  din RM, precum și cetățenii  republicii, sunt îngrijorați de faptul, că activitățile desfășurate în domeniul siguranței traficului rutier, nu produc întotdeauna rezultatele dorite. Continuă să aibă loc accidente cu consecințe grave. Mulți dintre concetățenii noștri își pierd viața pe drumuri. În acest sens, Asociația noastră a inițiat în luna noiembrie 2007 Conferința Internațională cu genericul „Rolul organizațiilor neguvernamentale în implementarea programelor naționale de siguranță rutieră.“ La reuniune au participat șefi de ministere și departamente ale Guvernului, reprezentanți ai Ministerului de Interne, organizațiilor de profil din Ucraina, Rusia, Belarus, Letonia, Kazahstan și Moldova.

Ședințele  Conferinței în cauză au fost mediatizate pe larg. Participanții și-au împărtășit experiență în toate domeniile siguranței rutiere. În final a fost adoptată o declarație.

Experiența Uniunii Conducătorilor Auto din RM, acumulată pe parcursul celor 45 de ani de existență servește un exemplu elocvent de atitudine față de respectarea regulilor de circulație și buna funcționare a traficului rutier. Această sarcină poate fi realizată mai eficient numai prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale, cum este în cazul nostru, Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

La 25 noiembrie 2009 și-a desfășurat lucrările Conferința a V a Uniunii  Conducătorilor Auto din Republica Moldova, la care au participat delegații din Ucraina și Rusia. La  adresa Conferinței au parvenit  felicitări din partea președintelui Asociației Europene a Școlilor Auto Dl Gerhard von Bressrensdorf, precum și altor membri ai EFA, din partea unor organizații non-guvernamentale ale automotobiliștilor din Belarus și Kazahstan.

În ultimii ani, se acordă o mai mare atenție pregătirii calitative a conducătorilor auto prin elaborarea noilor scheme de material metodic, educațional, produse vizuale de informare pentru instruirea conducătorilor auto, precum și prevenirea accidentelor rutiere. O atenție sporită este acordată dezvoltării și publicării unor manuale pentru copii, care vizează creșterea comportamentului lor corect pe drumuri. Pentru testarea instruirii în scopul îmbunătățirii abilităților de conducere, s-au fabricat și sunt utilizate aparate speciale.  Modificările și completările, aduse regulilor de circulație sunt afișate în timp util și publicate în cărți, broșuri, postere, standuri, machete.

În perioada anilor 2014-2019. Delegația Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova a participat activ la summit-ele Asociației Europene a Școlilor Auto, organizate în Tallin, Madrid, Budapesta, Roma, Bratislava, Praga, Lisabona și în alte orașe. Trebuie remarcat faptul că Adunarea Internațională a Asociației Europene a Școlilor Auto discută și aprobă anual rapoartele președintelui, membrilor Asociației și ia atitudine privind informațiile despre inovațiile avansate în domeniul formării șoferilor în țările – membre ale Asociației Europene a Școlilor Auto. Se efectuează schimb de bune practici cu alți membri ai Asociației.

La începutul fiecărui an, în scopul provocărilor siguranței rutiere și aplicării corecte a regulilor de circulație în Republica Moldova, filialele Uniunii Conducătorilor Auto împreună cu agenții de patrulare rutieră organizează acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere.  Pentru a îmbunătăți situația traficului din Republica Moldova, și a spori cultura șoferilor, a comportamentului pietonilor, precum și reducerea numărului de accidente cu consecințe grave pentru conducătorii auto se efectuează următoarele măsuri:

 • lecții, conferințe și întâlniri cu participanții la trafic;
 • cursuri pentru copii privind siguranța rutieră și a aplicării regulilor de circulație;
 • raiduri comune cu agenții de patrulare rutieră;
 • furnizarea de interviuri radio și televiziune pe tema regulilor de circulație și a siguranței rutiere;
 • publicarea de articole în ziare la tema regulilor de circulație și a siguranței rutiere;
 • publicarea informațiilor, buletinelor privind siguranța rutieră;
 • oformarea  standurilor;
 • ziare cu abonament;
 • alte activități, în conformitate cu ordinele și directivele UCA

Regulat, Uniunea Conducătorilor Auto participă la Adunarea Internațională a Asociației Europene a Școlilor Auito;

Pentru a îmbunătăți calitatea de formare a conducătorilor auto, procesul de studii este realizat de către profesori și instructori de formare practică cu experiență și competență sporită. Sălile de clasă sunt dotate cu mijloace tehnice moderne de înaltă calitate, iar pentru viitorii conducători auto- -standuri, postere, echipament audio-vizual, literatură, echipamente moderne de calculator și software.

Pentru educație și comportamentul corect al copiilor pe străzi și drumuri de către cei mai buni profesori se organizează lecții privind prevenirea accidentelor rutiere, utilizîndu-se ajutoare de formare video și echipamente audio, computer modern  și altele.

În perioada anilor 2014-2019 au avut loc 32 ședințe ale Prezidiului Consiliului Central, organ colegial al Uniunii Conducătorilor Auto.

Printre problemele majore discutate la ședințele Prezidiului au fost: dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor naționale, internaționale  în vederea îmbunătățirii managementului și pregătirii șoferilor de trafic;  promovarea educației tinerei generații în domeniul siguranței rutiere; organizarea și desfășurarea prelegerilor, expozițiilor, curselor auto, concursurilor pentru copii și alte măsuri de promovare a siguranței rutiere.

Una dintre principalele activități ale Uniunii Conducătorilor Auto pentru șoferii din RM – sunt furnizarea serviciilor de parcare auto. Timp de mai mulți ani, în mun. Chișinău, Asociația acordă astfel de servicii conducătorilor auto. În prezent, echipele care activează la parcări caută căi de îmbunătățire a calitații serviciilor prestate în condiții de siguranță a vehiculelor personale.

Cei mai bun Președinți ai filialelor raionale ale UCA sunt: dl Cozmolici A.F. (filiala Ungheni), Psari A.V.  (filiala Edineț), Prepeliță I.P. (filiala Hîncești), Doagă B.V. (filiala Orhei), Balan N.C. (filiala Cantemir), Chițaniuc V.V. (filiala Cahul),  Cebotari M.M. (filiala Drochia), Vatamaniuc  A.I. (filiala  Fălești),  Vrabie V.V. (filiala Căușeni), Serdiucov I.P. (filiala Basarabeasca),  Gorgos A.H. ( filiala Nisporeni ).

Uniunea Conducătorilor Auto este o Asociație obștească, care respectă cu strictețe tradițiile stabilite și care promovează prin generațiile sale cele mai bune realizări ale veteranilor săi. La temelia înființării organizației au stat veteranii transportului auto din Republica Moldova, care și astăzi    prin exemplul lor inspiră tinerilor respectul față de profesia solicitată, manifestă hărnicie și  conștiență în tot ce fac. Ei sunt colegii noștri – Cucereavîi I.I. (filiala Sîngerei), Cozmolici A.F. (filiala Ungheni), Suhorucov I.I. (mun.Chișinău), MatreniucM.I. (filiala Edineț), Gadjii C.T. (mun. Chișinău), Gerboveț C.P. (filiala Sîngerei), Ivancic P.V. (filiala Ocnița), Gușcin N.P. (mun. Chișinău), Prepeliță I.P. (filiala Hîncești), Moldovan I.I.  (mun. Chișinău), Belei E.V. (filiala Edineț), Marcu Gh.I. (mun.Chișinău),  Rîbac B.I. (filiala Fălești), Chișlalî V.S. (filiala Taraclia), Mîrza V.G. (filiala Glodeni), Pivovar Gh.V. (filiala Basarabeasca) și alți colegi.

Marcând anual, în luna decembrie, Ziua instituirii Uniunii Conducătorilor Auto, angajații noștri, membrii de astăzi ai Uniunii Conducătorilor Auto, în mod constant și cu recunoștință profundă, își amintesc de cei care au stat la originea organizației noastre, care mereu s-au îngrijit de prosperarea ei: dl Sidorin Gh.Gh.,dl Nijnic I.S., dl Balla V.I., dl Șmarov V.N., dl Timonov I.P., dl Gușcin N.P. Cotelnic Z.S., dl Zolotnițchi V.Gh. și mulți alții.

Asociația Obștească  Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova, membru al Asociației Europene a Școlilor Auto peste zeci de ani, continuie să stea la pază intereselor automobiliștilor, să protejeze drepturilor și intereselor legale ale membrilor săi, formarea și reciclarea profesională a conducătorilor auto, prevenirea accidentelor rutiere, educația și lucrul cu copiii privind  siguranța rutieră, furnizarea de servicii membrilor Asociației privind parcarea și asigurarea vehiculelor, precum și alte servicii. Uniunea Conducătorilor Auto împreună cu instituțiile statului, organizațiile non-guvernamentale de profil, alte ONG-uri, întreaga comunitate,  desfășoară mai multe activități pentru prevenirea accidentelor rutiere, în special în rândul tinerei generații, mobilizează societatea la deplina respectare a  regulilor de circulație. Aceasta-i o misiune nobilă și onorabilă pentru Asociația noastră. Întru realizarea acestui scop a fost instituită Uniunea Conducătorilor Auto, iar pentru a face față  acestei sarcini trebuie să muncim împreună, să ne consolidăm eforturile  – de la an la an, de la Congres la Congres. Numai împreună vom realiza o reducere semnificativă a accidentelor pe drumurile Moldovei.

Consiliul Central al Uniunii  Conducătorilor Auto din Republica Moldova, membru al Asociației Europene a Școlilor Auto.